HUG Giao hàng miễn phí toàn quốc!

0

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

-----

TỔNG QUAN

Website này được điều hành bởi HUG Vietnam. Thông qua trang web, các khoản như “chúng tôi” và “của chúng tôi” để giới thiệu về HUG Vietnam. HUG Vietnam cung cấp trang web này, trong đó bao gồm tất cả thông tin, công cụ, và dịch vụ cho bạn, là người dùng, dựa trên sự chấp thuận của bạn về tất cả các điều khoản , điều kiện, chính sách và các thông báo trên trang.

Bởi việc xem trang web của chúng tôi và/ hoặc mua gì đó từ chúng tôi, bạn đã tham gia vào “dịch vụ” của chúng tôi và đồng ý ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau (“Điều khoản dịch vụ”, “Điều khoản”), bao gồm các điều khoản thêm vào đó và điều kiện, chính sách tham khảo ở đây và /hoặc các liên kết có sẵn. Những điều khoản dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng, bao gồm không giới hạn người dùng là browsers, nhà cung cấp, khách hàng, doanh nghiệp, và/ hoặc người đóng góp nội dung.

Xin hãy đọc kỹ các điều khoản dịch vụ này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Bởi việc truy cập hoặc sử dụng bất cứ phần nào của trang, bạn đã đồng ý ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý tất cả các điều khoản hoặc điều kiện trong hợp đồng này, bạn sẽ không được truy cập vào trang web cũng như sử dụng bất cứ dịch vụ nào của chúng tôi. Nếu những điều khoản dịch vụ này được cân nhắc, sự chấp thuận được giới hạn chính xác theo các điều khoản dịch vụ này.

Bất cứ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào cửa hàng hiện hành cũng sẽ tùy thuộc vào các điều khoản dịch vụ. Bạn có thể xem lại bản điều khoản dịch vụ hiện hành nhất được áp dụng vào bất cứ lúc nào trên trang này. Chúng tôi lưu trữ ngay cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất cứ phần nào của các điều khoản dịch vụ này bằng các bài đăng cập nhật và/ hoặc thay đổi vào trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra định kì các thay đổi trên trang. Sự sử dụng hoặc truy cập của bạn sau khi website đã đăng tải bất cứ sự thay đổi nào nghĩa là bạn sẽ phải đồng thuận với các thay đổi đó.

Cửa hàng của chúng tôi được lưu trữ trên máy chủ của Shopify Inc. Họ cung cấp cho chúng tôi nền tảng thương mại điện tử trực tuyến, cho phép bán các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

SECTION 1 - ONLINE STORE TERMS

ĐIỀU 1 - CÁC ĐIỀU KHOẢN CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN

Bởi việc đồng ý các điều khoản dịch vụ này, bạn đại diện cho độ tuổi ít nhất đạt lứa tuổi trưởng thành trong tiểu bang hoặc tỉnh nơi bạn cư trú, hoặc bạn là người trưởng thành trong tiểu bang hoặc tỉnh nơi bạn cư trú và cho chúng tôi biết bạn có bằng lòng cho phép những người nhỏ tuổi phụ thuộc bạn sử dụng trang web này.

Bạn không được sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào bất cứ việc phi pháp nào, cũng không được phép sử dụng sai mục đích, trong việc sử dụng dịch vụ,không vi phạm bất cứ luật nào trong quyền hạn của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn trong luật bản quyền).

Bạn không được truyền tải bất cứ vi rút hoặc mã độc có tính chất phá hoại

Sự bất tuân hoặc vi phạm bất cứ điều khoản nào sẽ dẫn đến hậu quả chấm dứt ngay lập tức các dịch vụ của bạn.

ĐIỀU 2 – ĐIỀU KIỆN CHUNG

Chúng tôi có quyền để từ chối cung cấp dịch vụ cho bất cứ ai, bất cứ lí do vào bất cứ lúc nào.

Bạn hiểu rằng các thông tin của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được truyền không có mã hóa và (a) chuyển sang các mạng khác nhau có liên quan; và (b) thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của kết nối mạng hoặc thiết bị. Thông tin thẻ tín dụng thì luôn luôn được mã hóa trong suốt quá trình chuyển đổi các mạng.

Bạn không được phép tái sản xuất, nhân đôi, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác dịch vụ, sử dụng dịch vụ, truy cập dịch vụ hoặc liên lạc của website thông qua dịch vụ được cung cấp mà không có sự bày tỏ đồng ý của chúng tôi thông qua văn bản.

Các tiêu đề được sử dụng trong thỏa thuận này chỉ được thêm vào cho thuận tiện chứ không giới hạn hoặc ảnh hưởng đến các điều khoản này.

ĐIỀU 3 – TÍNH CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ VÀ THỜI GIAN CỦA THÔNG TIN

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin có sẵn trên trang web này không chính xác, đầy đủ và còn hạn. Tài liệu trên trang này chỉ được cung cấp cho thông tin chung và không nên dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không cần tham khảo ý kiến chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc nguồn thông tin kịp thời hơn. Bất kỳ sự phụ thuộc vào tài liệu trên trang web này đều có các rủi ro cho bạn.

Trang web này có thể chứa thông tin lịch sử nhất định. Thông tin lịch sử, là cần thiết, nhưng không có ý nghĩa hiện hành và được cung cấp cho bạn chỉ để tham khảo. Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của website này bất cứ lúc nào, nhưng không có nghĩa vụ cập nhật bất kì thông tin nào trên website của chúng tôi. Bạn phải có trách nhiệm theo dõi các thay đổi trên website của chúng tôi.

ĐIỀU 4 – SỰ THAY ĐỔI VỀ DỊCH VỤ VÀ GIÁ CẢ

Giá cho các sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi luôn có quyền để sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần hoặc nội dung nào) mà không cần thông báo bất cứ lúc nào.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

ĐIỀU 5 – SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ (nếu có)

Một số sản phẩm hoặc dịch vụ có thể có sẵn trực tuyến thông qua trang web. Các sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có số lượng giới hạn và chỉ có thể trả lại hoặc đổi theo Chính Sách Đổi Trả của chúng tôi.

Chúng tôi đã nỗ lực để hiển thị chính xác nhất có thể màu sắc và hình ảnh của các sản phẩm xuất hiện tại cửa hàng. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng màu của màn hình máy tính của bạn sẽ chính xác.

Chúng tôi có quyền, nhưng không bắt buộc, để giới hạn việc bán sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ người nào, khu vực địa lý hoặc quyền tài phán. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này trên cơ sở từng trường hợp. Chúng tôi có quyền giới hạn số lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào chúng tôi cung cấp. Tất cả các mô tả về sản phẩm hoặc giá cả sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, tùy theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp bất kỳ sản phẩm nào vào bất cứ lúc nào. Bất kỳ ưu đãi nào cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được áp dụng trên trang web này đều vô hiệu khi bị ngưng cung cấp.

Chúng tôi không đảm bảo rằng chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà bạn mua hoặc nhận được sẽ đáp ứng mong đợi của bạn hoặc bất kỳ lỗi nào trong Dịch vụ sẽ được sửa chữa

ĐIỀU 6 - THÔNG TIN HÓA ĐƠN VÀ TÀI KHOẢN CHÍNH XÁC

Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào bạn đặt với chúng tôi. Tùy theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể giới hạn hoặc hủy số lượng mua mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn đặt hàng được đặt bởi hoặc dưới cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng và/ hoặc các đơn hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán và/ hoặc địa chỉ giao hàng. Trong trường hợp chúng tôi thực hiện thay đổi hoặc hủy đơn hàng, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng cách liên hệ bằng e-mail và/ hoặc địa chỉ thanh toán/ số điện thoại được cung cấp tại thời điểm đặt hàng. Chúng tôi có quyền giới hạn hoặc cấm các đơn đặt hàng mà theo phán quyết riêng của chúng tôi dường như được đặt bởi các đại lý, nhà bán sĩ hoặc nhà phân phối.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin tài khoản và mua hàng hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn đồng ý cập nhật kịp thời tài khoản và thông tin khác, bao gồm địa chỉ email và số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, để chúng tôi có thể hoàn thành giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại Chính Sách Đổi Trả của chúng tôi.

ĐIỀU 7 - CÔNG CỤ TÙY CHỌN

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát cũng như không có bất kỳ kiểm soát cũng như đầu vào nào.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ một cách “nguyên trạng” và “có sẵn” mà không cần bất kỳ bảo đảm, cơ quan đại diện hoặc điều kiện nào và không có bất kỳ chứng thực nào. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các tùy chọn của công cụ của bên thứ ba.

Bất kỳ việc sử dụng nào của bạn đối với các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web đều hoàn toàn do bạn tự chịu trách nhiệm và bạn phải đảm bảo rằng bạn quen thuộc và chấp thuận các điều khoản mà nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan cung cấp (s).

Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ và/ hoặc tính năng mới thông qua trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và/ hoặc dịch vụ mới này cũng phải tuân theo các Điều Khoản Dịch Vụ này.

ĐIỀU 8 - LIÊN KẾT BÊN THỨ BA

Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ các bên thứ ba.

Liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác và chúng tôi không đảm bảo và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web của bên thứ ba nào, hoặc cho bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc hư hỏng liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào được thực hiện liên quan đến trang web của bên thứ ba. Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và thực tiễn của bên thứ ba và đảm bảo bạn hiểu chúng trước khi bạn tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Mọi phàn nàn, khiếu nại, quan tâm hoặc câu hỏi liên quan đến sản phẩm của bên thứ ba sẽ được chuyển đến bên thứ ba.

ĐIỀU 9 – BÌNH LUẬN CỦA NGƯỜI DÙNG, PHẢN HỒI VÀ OTHER SUBMISSIONS

Nếu, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một số bài nộp cụ thể (ví dụ: bài dự thi) hoặc không có yêu cầu từ chúng tôi, bạn gửi ý tưởng sáng tạo, đề xuất, đề nghị, kế hoạch hoặc điều gì khác, cho dù trực tuyến, qua email, qua thư bưu điện, hoặc bằng cách khác (gọi chung là 'ý kiến'), bạn phải chấp nhận rằng chúng tôi có thể, bất cứ lúc nào, không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng trong bất kỳ phương tiện nào mà bạn gửi cho chúng tôi. Chúng tôi đang và sẽ không có nghĩa vụ (1) để giữ lại bất kỳ ý kiến nào trong sự quả quyết; (2) để trả tiền bồi thường cho bất ý kiến; hoặc (3) để phản hồi lại bất kỳ ý kiến nào.

Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung mà chúng tôi tự quyết định là trái pháp luật, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tỉu hoặc nói cách khác là phản đối hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các Điều khoản dịch vụ này.

Bạn phải đồng ý rằng ý kiến của bạn sẽ không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, nhân phẩm, tự do cá nhân hoặc quyền sở hữu khác. Bạn cũng phải đồng ý rằng các nhận xét của bạn sẽ không chứa tài liệu bôi nhọ hoặc trái pháp luật, lạm dụng hoặc tục tĩu, hoặc chứa bất kỳ vi-rút máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan. Bạn không được sử dụng địa chỉ e-mail giả, mạo nhận là ai khác không phải là bạn hoặc nói cách khác là đánh lừa chúng tôi hoặc bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ nhận xét nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ ý kiến bạn đưa ra và độ chính xác của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và gánh vác cho bất kỳ bình luận nào được đăng bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

ĐIỀU 10 - THÔNG TIN CÁ NHÂN

Việc bạn gửi thông tin cá nhân thông qua cửa hàng được điều chỉnh bởi Chính sách quyền

ĐIỀU 11 – LỖI SAI, KHÔNG CHÍNH XÁC VÀ THIẾU SÓT

Đôi khi, có thể có thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc trong Dịch vụ có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, chương trình khuyến mãi, ưu đãi, phí vận chuyển sản phẩm, thời gian vận chuyển và tính khả dụng. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi nào không chính xác hoặc thiếu sót và thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy đơn hàng nếu bất kỳ thông tin nào trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào không chính xác bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước (kể cả sau khi bạn đã gửi đơn đặt hàng).

Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web nào có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin về giá, ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật. Không có cập nhật cụ thể hoặc ngày làm mới được áp dụng trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào, phải được thực hiện để cho biết rằng tất cả thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

ĐIỀU 12 – CẤM SỬ DỤNG

Ngoài các lệnh cấm khác như được quy định trong Điều khoản dịch vụ, bạn bị cấm sử dụng trang web hoặc nội dung của nó: (a) cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào; (b) để thu hút người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi trái pháp luật nào; (c) vi phạm bất kỳ quy định quốc tế, liên bang, tỉnh hoặc tiểu bang, quy tắc, luật pháp hoặc pháp lệnh địa phương; (d) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) quấy rối, lạm dụng, lăng mạ, làm hại, phỉ báng, vu khống, chê bai, đe dọa hoặc phân biệt đối xử giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, sắc tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia hoặc người khuyết tật; (f) để gửi thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm; (g) để tải lên hoặc truyền vi-rút hoặc bất kỳ loại mã độc nào khác sẽ hoặc bất kỳ cách nào gây ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Dịch vụ hoặc của bất kỳ trang web liên quan, trang web nào khác hoặc Internet; (h) để thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; (i) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; hoặc (k) để can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan, các trang web khác hoặc Internet. Chúng tôi có quyền chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan vì vi phạm bất kỳ việc sử dụng bị cấm nào.

ĐIỀU 13 – KHÔNG BẢO ĐẢM; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi không cam kết, tuyên bố hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.

Chúng tôi không đảm bảo rằng các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy.

Bạn phải đồng ý rằng đôi khi chúng tôi có thể xóa dịch vụ trong thời gian không xác định hoặc hủy dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Bạn phải đồng ý rõ ràng rằng việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ là rủi ro của bạn. Dịch vụ và tất cả các sản phẩm được cung cấp cho bạn thông qua dịch vụ này (trừ khi được chúng tôi tuyên bố rõ ràng) được cung cấp 'như là' và 'có sẵn' cho bạn sử dụng, mà không có bất kỳ đại diện, bảo hành hay điều kiện nào, thể hiện hoặc ngụ ý, bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện thương mại, chất lượng thương mại, tư cách cho một mục đích cụ thể, độ bền, tiêu đề và không vi phạm.

Trong mọi trường hợp, HUG Việt Nam, giám đốc, cán bộ, nhân viên, chi nhánh, đại lý, nhà thầu, thực tập sinh, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người cấp phép của chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, mất mát, khiếu nại, hoặc trực tiếp, gián tiếp, sự cố, trừng phạt, đặc biệt, hoặc hậu quả thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn như mất lợi nhuận, doanh thu, tiền tiết kiệm, mất dữ liệu, chi phí thay thế hoặc bất kỳ thiệt hại tương tự nào, cho dù dựa trên hợp đồng, hành động (bao gồm cả sơ suất), đúng trách nhiệm pháp lý hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào được mua bằng dịch vụ hoặc cho bất kỳ khiếu nại nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ nội dung nào đó, mất mát hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung (hoặc sản phẩm) nào được đăng, truyền hoặc cung cấp thông qua dịch vụ, ngay cả khi được khuyến cáo về tình trạng của chúng. Bởi vì một số tiểu bang hoặc khu vực tài phán không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại theo sau hoặc sự cố, tại các tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ bị giới hạn trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

ĐIỀU 14 – SỰ BỒI THƯỜNG

Bạn phải đồng ý đền bù, bảo vệ và không gây thiệt hại cho HUG Việt Nam và công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhà thầu, nhà cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, thực tập và nhân viên của chúng tôi, không làm thiệt hại từ bất cứ sự đòi hỏi hoặc yêu cầu nào, bao gồm chi phí hợp lí như thuê luật sư, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào vì phát sinh do bạn vi phạm các Điều khoản dịch vụ này hoặc các tài liệu mà họ kết hợp bằng cách tham chiếu hoặc vi phạm luật hoặc quyền lợi của bên thứ ba.

ĐIỀU 15 – ĐẢM BẢO

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản dịch vụ này được xác định là không hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, thì điều khoản đó dù sao cũng sẽ được thực thi trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép và phần không thể thực thi sẽ coi như bị loại bỏ khỏi các Điều khoản dịch vụ này, như vậy sự xác định đó sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác.

ĐIỀU 16 – SỰ CHẤM DỨT

Nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên phát sinh trước ngày kết thúc sẽ vẫn tồn tại cho đến khi chấm dứt thỏa thuận hoàn toàn.

Các Điều khoản dịch vụ này có hiệu lực cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản dịch vụ này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Nếu theo phán quyết của chúng tôi, chúng tôi nghi ngờ bạn đã không chấp hành, tuân thủ mọi điều khoản hoặc sự sắp đặt của Điều khoản dịch vụ này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt thỏa thuận này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản tiền đến ngày chấm dứt; và/ hoặc theo đó có thể từ chối bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

ĐIỀU 17 – TÍNH TOÀN VẸN CỦA THỎA THUẬN

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản dịch vụ này sẽ không làm cho từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

Các Điều khoản dịch vụ này và mọi chính sách hoặc quy tắc hoạt động được đăng bởi chúng tôi trên trang web này hoặc liên quan đến Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận, sự đồng thuận giữa bạn và chúng tôi và chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ, việc thay thế mọi thỏa thuận, liên lạc và đề xuất trước đó hoặc hiện tai, cho dù bằng miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ phiên bản trước nào của Điều khoản dịch vụ).

Bất kỳ giải thích mơ hồ nào về các Điều khoản dịch vụ này sẽ không được hiểu đối với bên soạn thảo.

ĐIỀU 18 – LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Các Điều khoản dịch vụ này và mọi thỏa thuận riêng biệt theo đó chúng tôi cung cấp cho bạn Dịch vụ sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật 484 Lê Văn Sỹ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

ĐIỀU 19 – THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ bất cứ lúc nào tại trang này.

Chúng tôi có quyền, tùy theo quyết định của chúng tôi, để cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào trong các Điều khoản dịch vụ này bằng cách đăng cập nhật và thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang web của chúng tôi định kỳ để cập nhật sự thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc Dịch vụ sau khi chúng tôi đã đăng bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản dịch vụ này có nghĩa ràng bạn chấp nhận các thay đổi đó.

ĐIỀU 20 - THÔNG TIN LIÊN HỆ

Câu hỏi về Điều khoản dịch vụ hãy gửi cho chúng tôi tại levansy.store@hug.com.vn.

--------------------------------------

Đăng ký